loteriaLoteria- Tributació dels premis del sorteig de la loteria

L’AEAT publica una nota en relació amb les pautes que s’han de seguir respecte a la tributació dels premis obtinguts en el sorteig de la loteria de Nadal.

Se sotmet a tributació, a través d’un gravamen especial, entre d’altres, els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado –SELAE– (L 16/2012).

Els perceptors d’aquests premis, siguin de la naturalesa que siguin, en el moment del cobrament suportaran una retenció o ingrés a compte que ha de practicar-los l’organisme pagador del premi, és a dir, la SELAE.

S’exigirà de manera independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiat.

N’estaran exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 20.000 euros. Els premis l’import íntegre dels quals sigui superior a 20.000 euros només tributaran respecte de la part del premi que excedeixi aquest import.

La base de la retenció del gravamen especial la formarà l’import del premi que excedeixi la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20 per cent. Així, per exemple, un premi de 100.000 € tributaria al 20% sobre 80.000 € (100.000 – 20.000), de manera que es practicaria una retenció de 16.000 € i es percebrien 84.000 €.

La SELAE ha de procedir a identificar els guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els que siguin superiors a 20.000 € per dècim, independentment que el premi hagi estat obtingut només per una persona o bé conjuntament per diverses persones o entitats.

En el cas de premis compartits (grup d’amics o parents, penyes, confraries…), en els quals el premi es reparteix entre tots els participants, s’han de distribuir els 20.000 € que estan exempts entre tots els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació, i qui procedeixi al repartiment del premi que figuri com a beneficiari únic (o com a gestor de cobrament) per haver-ho manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà d’estar en condicions d’acreditar davant l’Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, sent per tant necessària la identificació de cada guanyador, així com del seu percentatge de participació.

Els contribuents de l’IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció en el moment de l’abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació. Addicionalment, aquests últims podran sol·licitar la devolució que pogués correspondre’ls per aplicació d’un conveni per evitar la doble imposició internacional.

Els contribuents de l’IS que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial hauran d’incloure, tal com feien abans de l’1-1-2013, l’import del premi entre les rendes del període subjectes a l’impost i la retenció/ingrés a compte del 20% suportat com un pagament a compte més.

En funció de la data de celebració dels jocs dels quals provenen aquests premis, aquests resultaran exempts quan el seu import íntegre sigui igual o inferior a les quanties següents:

Comments are closed.

*/ ?>