Avís legal

L’activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis, és responsabilitat de la mercantil GESTALIA GRUP, SL, amb CIF B55585681, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, propietària d’aquest domini i que opera amb la marca GESTALIA ASSESSORS, atenent per a qüestions comercials i administratives a la direcció; c/ Cristòfor Colom, 11 1r 2a  de  TARRAGONA 43001.

La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada en el mateix moment en que l’Usuari accedeix a la Web.

Qualsevol ús d’un vincle, o accés a una Web no pròpia, és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari. GESTALIA ASSESSORS no recomana ni garanteix cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la seva Web, ni és responsable de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús, o mal ús, d’un vincle, ni de la informació obtinguda a través d’aquest, ni de la interrupció en el servei o en l’accés, ni del ’intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la Web de GESTALIA ASSESSORS com al accedir a la informació d’altres webs des de la Web de GESTALIA ASSESSORS.

Els continguts d’aquesta Web, tenen una finalitat informativa en quan a la qualitat, situació i serveis de la nostra organització. GESTALIA ASSESSORS ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada, poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. GESTALIA ASSESSORS pot incorporar en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

GESTALIA ASSESSORS declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus. GESTALIA ASSESSORS no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que GESTALIA ASSESSORS realitzi els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En cas de que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

Els continguts prestats per GESTALIA ASSESSORS així com els continguts inclosos en la xarxa a través de les seves pàgines Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de GESTALIA ASSESSORS.

GESTALIA ASSESSORS és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic, entenent que autoritzen, a títol gratuït, a GESTALIA ASSESSORS per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en qualsevol tipus de suports, digitalització, posta a disposició des de bases de dades pertanyents a GESTALIA ASSESSORS, traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de GESTALIA ASSESSORS sense el consentiment previ, exprés i per escrit de GESTALIA ASSESSORS. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de GESTALIA ASSESSORS sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

Tant l’accés als websites como l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, seran d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa.

Política de Privacitat

GESTALIA ASSESSORS, és la marca comercial de GESTALIA GRUP, SL, la qual actua com a titular i gestora de continguts de la present Web. GESTALIA ASSESSORS informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és GESTALIA GRUP, SL, amb domicili a c/ Cristòfor Colom, 11 1er-2a 43001 Tarragona, i amb la gestió del domini d’Internet HYPERLINK “https://www.gestaliagrup.com” www.gestaliagrup.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del mail HYPERLINK “mailto:info@gestaliagrup.com” info@gestaliagrup.com.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits por l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que GESTALIA ASSESSORS es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites,

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran caràcter confidencial pel personal de GESTALIA ASSESSORS que gestioni aquesta informació.

S’informa als Usuaris que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis, de recollida de dades contingudes en la present website, tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

Així mateix els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular GESTALIA ASSESSORS podent exercir els drets pertinents reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigit a la següent direcció: GESTALIA GRUP SL

A L’ATENCIÓ RESPONSABLE DE SEGURETAT  c/ Cristòfor Colom, 11 1r-2a 43001 TARRAGONA

Tanmateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-lo en qualsevol moment donant-se de baixa enviant un mail a HYPERLINK “mailto:info@gestaliagrup.com.” info@gestaliagrup.com.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, GESTALIA ASSESSORS només recull les dades estrictament necessàries amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, oferir informació i distribució dels serveis de la seva activitat i demes prestacions, així com la realització d’activitats  atribuïdes per la Llei. Aquesta informació no pot ser venuda, cedida o arrendada a altres empreses.

Tanmateix, i excepte que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a GESTALIA ASSESSORS tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web HYPERLINK “https://www.gestaliagrup.com” www.gestaliagrup.com.

GESTALIA ASSESSORS, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.