Serveis i Metodologia

Funcionem amb una filosofia d’ “assessorament previ” per tal d’evitar als nostres clients situacions i costos no desitjats.

Els nostres serveis s’estructuren bàsicament en tres eixos diferenciats però que es complementen alhora amb un objectiu comú: l’optimització dels teus números.

Això implica, doncs, tant la situació patrimonial com la fiscal.
Els tres eixos que utilitzem per complir aquest objectiu són: l’eix fiscal, l’eix comptable i l’eix patrimonial.

Serveis i metodologia

Eix fiscal/tributari

En l’eix fiscal/tributari, oferim un assessorament global i continuat als nostres clients, siguin persones físiques o jurídiques, amb reunions periòdiques de planificació, on, entre d’altres aspectes, es tracten :

tickAssessorament i planificació fiscal, en quan a exempcions i bonificacions del règim fiscal de les empreses familiars, impost de societats i imposició directa sobre activitats econòmiques.

tickConseqüències fiscals d’operacions concretes, formulant alternatives que condueixin a l’objectiu d’optimitzar la càrrega tributària.

tickComplementació, gestió i tramitació de totes aquelles declaracions i tràmits vinculats a les obligacions fiscals/tributàries (I.R.P.F., Impost sobre societats, I.V.A., retencions, ingressos a compte, declaracions censals i informatives,…)

tickAtenció, representació i assistència davant els diferents ens tributaris, així com la interposició de recursos i reclamacions davant els mateixos.

Eix comptable

En l’eix comptable, partim de la base de que ens agrada compartir els nostres coneixements, com experts comptables acreditats, i registrats al Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Oferim:
tickFormació perquè l’empresa desenvolupi la comptabilitat i les tasques administratives

tickRealització completa per part de Gestalia de tot el procediment comptable, assessorant en tots els casos en normativa comptable i la seva aplicació pràctica sobre la fiscalitat, reflectint d’aquesta manera la imatge fidel de l’activitat econòmica de l’empresa; i assessorant també en la realització, legalització de llibres comptables i el dipòsit dels comptes anuals.

Eix patrimonial

En l’eix patrimonial oferim assessorament en la planificació fiscal en l’aspecte de tributació patrimonial i successòria sobre patrimonis personals i familiars i empresarials, amb l’ objectiu d’optimitzar el seu rendiment i facilitar oportunitats de inversió.

Posa’t en contacte amb nosaltres, sense compromís, i descobreix com podem optimitzar els teus números

T. 977 232 882